PRIVATUMO POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši UAB autoservisas "Megamesta", juridinio asmens kodas 302794046, adresas Viršuliškių skg. 38,

Vilnius (toliau – Bendrovė) privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja pagrindinius Jūsų

asmens duomenų tvarkymo, naudojantis internetinėmis svetainėmis www.megamesta.lt;

www.naujospadangosinternetu.lt; www.blacktyres.eu, www.juodospadangos.lt (toliau – Svetainės),

principus ir taisykles, taip pat reglamentuoja principus ir taisykles, susijusius su vidaus

administravimu, pavyzdžiui, tvarkant Bendrovės darbuotojų duomenis; tvarkant asmens duomenis

kliento ar darbuotojo sutikimu; vykdant prekių pirkimą-pardavimą, teikiant paslaugas, siekiant

sudaryti ir vykdyti sutartis, administruojant klientų ir įmonės darbuotojų duomenų bazes;

reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą, siekiant užtikrinti Bendrovės teisėtus interesus, kai kliento

ar darbuotojo privatūs interesai nėra svarbesni, principus ir taisykles nagrinėjant skundus/prašymus,

tvarkant asmens duomenis, surinktus vaizdo stebėjimo kameromis bei asmens duomenų tvarkymas,

siekiant gerinti paslaugų kokybę ir (arba) sutarties sudarymo įrodymų surinkimo tikslais (telefoninių

pokalbių įrašymas).

1.2. Ši Politika:

1.2.1. taikoma tais atvejais, kai Jūs lankotės Svetainėse ir naudojatės galimybe įsigyti Svetainėse

siūlomų produktų ir (ar) paslaugų;

1.2.2. skirta apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo;

1.2.3. apibrėžia Jūsų asmens duomenų valdytojų įsipareigojimus;

1.2.4. paaiškina, kaip ir kokiais tikslais Svetainėse renkami, naudojami ir saugomi (tvarkomi)

Jūsų asmens duomenys;

1.2.5. informuoja apie Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teises ir jų įgyvendinimo būdus.

1.3. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos:

1.3.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta

(yra žinoma) arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti (duomenų subjektas),

pasinaudojant atitinkamais identifikatoriais, kaip antai vardu ir pavarde, elektroninio pašto adresu,

interneto identifikatoriumi (IP adresas) bei kitais duomenimis ar požymiais.

1.3.2. Duomenų subjektas (Jūs) – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi šioje

Politikoje nurodytais pagrindais ir tikslais.

1.3.3. Duomenų valdytojas/Bendrovė – UAB autoservisas "Megamesta", juridinio asmens kodas

302794046, adresas Viršuliškių skg. 38, Vilnius, kuri Jūsų asmens duomenis tvarko bendrai nustatytų

tikslų ir priemonių pagrindu.

1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės

apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų,

reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą,

įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių

asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

II. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

2.1. Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo to, kokią informaciją apie save Jūs pateikiate

mums, kai registruojatės Svetainėse siūlomų produktų ir (ar) paslaugų įsigijimui, sutinkate su slapukų

naudojimu ir (ar) prenumeruojate naujienlaiškius, ar suteikiate telefoninio pokalbio metu.

2.2. Naudodamiesi Svetainėmis, Jūs neprivalote teikti mums jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti,

kad tokiu atveju mes negalėsime Jums suteikti galimybės įsigyti Svetainėse siūlomų paslaugų ir (ar)

produktų.

2.3. Mes renkame Asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs, kai naudojatės Svetainėmis ir

registruojatės, siekdami įsigyti mūsų siūlomų produktų ir (ar) paslaugų, t. y.:

2.3.1. Pagrindinė informacija – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

2.3.2. Duomenys, kurie susiję su registracija Svetainėje siūlomų paslaugų ir (ar) produktų

įsigijimui – užsakoma paslauga/produktas, automobilio modelis, automobilio valstybinis numeris,

informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais

(Jums registruojantis mūsų naujienlaiškio užsakymui) bei susiję įrašai;

2.3.3. Kiti duomenys apie naudojimąsi Svetainėmis – duomenys, surinkti naudojant slapukus ir

panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

2.4. Mes renkame bei toliau tvarkome Asmens duomenis tik šios Politikos 1.4. punkte nurodytuose

teisėse aktuose apibrėžtais pagrindais ir atitinkamais tikslais, taip kaip nurodyta žemiau:

2.4.1. Jūsų registracijos Svetainėse siūlomų paslaugų ir (ar) produktų įsigijimui (užsakymo)

vykdymo;

2.4.2. Jūsų sutikimu, kai Asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu;

2.5. Visais aukščiau paminėtais atvejais mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tik tiek, kiek tai

reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Duomenų

subjekto privatumo apsaugą.

2.6. Mes užtikriname, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų

tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant Asmens duomenis, kad

Asmens duomenys būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių

asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

2.7. Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose, Bendrovės

informacinėse sistemose el. formatu ir išorinių tiekėjų "debesijose". Asmens duomenys tvarkomi ne

ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalaujate Jūs ir (ar)

numato teisės aktai. Nors Jūs galite būti nutraukęs sutartinius santykius su Bendrove, tačiau Bendrovė

ir toliau privalo saugoti Jūsų duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių

pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

2.8. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Bendrovė, tiek nustatydama Asmens

duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės

aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti

tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo,

praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės

nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl Asmens duomenų tvarkymo.

2.9. Pažymime, kad registracijos Svetainėse metu rezervuotu laiku Jums nuvykus į Duomenų valdytojų

produktų ir (ar) paslaugų pardavimo vietą ir sudarius produktų ir (ar) paslaugų pirkimo-pardavimo

sutartis, Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi, vadovaujantis sudarytų sutarčių nuostatomis.

III. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

3.1. Bendrovė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens

duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto

naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

3.2. Bendrovė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Bendrovei

paslaugas ir tvarko asmens duomenis. Bendrovės duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens

duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai

vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie

pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu

būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto

teisių apsauga.

3.3. Duomenų tvarkytojai, kuriems Bendrovė perduoda asmens duomenis ar sudaro prieigą prie

asmens duomenų, gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos

ekonominės erdvės ribų. Tokiems tvarkytojams duomenys perduodami tik tokiu atveju, kai tai yra

leidžiama pagal teisės aktų reikalavimus ir tik imantis visų reikiamų priemonių dėl asmens duomenų

privatumo apsaugos užtikrinimo.

3.4. Bendrovė taip pat gali teikti Jūsų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų

prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių

institucijų nurodymus.

IV. NAUJIENLAIŠKIAI

4.1. Bendrovės Svetainėse įvesdami savo el. pašto adresą galite užsisakyti naujienlaiškius, kurie leis

pirmiesiems sužinoti apie specialius Bendrovės pasiūlymus ir naujienas. Įvedus elektroninio pašto

adresą ir užsakius naujienlaiškį, Jūsų nurodytu el. paštu išsiųsime nuorodą patvirtinimui.

4.2. Užsisakius naujienlaiškį, Jūsų el. pašto adresą Bendrovė naudos remdamasi Jūsų sutikimu, kurį

galite bet kuriuo metu atšaukti. Jūsų el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims,

teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą naujienlaiškį.

4.3. Jūsų el. pašto adresą naujienlaiškių siuntimo tikslu tvarkysime iki Jūsų atsisakymo gauti Bendrovės

pasiūlymus. Atsisakyti Bendrovės naujienlaiškių prenumeratos galite naujienlaiškio apačioje

paspausdami atitinkamą nuorodą arba kitais šioje politikoje nurodytais būdais.

V. SLAPUKAI

5. Siekiant pagerinti Jūsų patirtį lankantis Bendrovės Svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) –

nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra

saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Taip pat slapukai padeda užtikrinti

sklandų Svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi Bendrovės interneto Svetainėse trukmę, dažnumą

bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime

svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę lankytojams. Apsilankę Bendrovės interneto svetainėse Jūs

galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų

įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus

slapukus. Daugiau informacijos pateikta adresu AllAboutCookies.org arba

www.google.com/privacy_ads.html.

VI. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

6.1. Kreiptis į Bendrovę su prašymu suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi

Bendrovėje, ir jeigu taip, turite teisę susipažinti su Bendrovėje tvarkomais asmens duomenimis (teisė

susipažinti su asmens duomenimis);

6.2. Kreiptis į Bendrovę su prašymu ištaisyti asmens duomenis, ir (arba) sustabdyti tokių asmens

duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis

yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs (teisė reikalauti ištaisyti asmens

duomenis);

6.3. Kreiptis į Bendrovę su prašymu ištrinti asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik Jūsų sutikimu, jei

Jūs atšaukiate atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti,

yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, t. y. pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas (teisė

reikalauti ištrinti asmens duomenis);

6.4. Kreiptis į Bendrovę su prašymu apriboti (sustabdyti) asmens duomenų tvarkymą, išskyrus

saugojimą – tuo atveju, kai, pvz. yra prašoma ištaisyti asmens duomenis (kol tikrinamas asmens

duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs

nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, pareikštas nesutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (kol

vertinama, ar Bendrovės teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (teisė reikalauti apriboti asmens duomenų

tvarkymą);

6.5. Kreiptis į Bendrovę su prašymu perkelti asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Jūsų sutikimo ar

sutarties/įstatymo vykdymo pagrindu – turite teisę prašyti Bendrovei pateiktus asmens duomenis,

kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti Jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui

susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė reikalauti perkelti asmens

duomenis);

6.6. Kreiptis į Bendrovę ir pareikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai asmens duomenų

tvarkymas yra vykdomas teisėto intereso pagrindu (teisė pareikšti nesutikimą);

6.7. Bet kada atšaukti Bendrovei duotus sutikimus.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Tam tikrais laiko intervalais Bendrovė peržiūri Privatumo politiką. Jei Bendrovė atliks esminius šios

politikos pakeitimus, apie tai informuos Jus el. paštu, pasirašytinai arba viešai paskelbdama savo

Svetainėse.

7.2. Turėdamas klausimų ar nusiskundimų dėl Asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Duomenų

valdytoją, el. pašto adresu info@megamesta.lt arba kreiptis telefonu +37069133333. Taip pat, turėdami

nusiskundimų, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nors visų pirma, stengsimės

išspręsti visas situacijas kartu su Jumis.

7.3. Duomenų valdytojai turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šioje Politikoje aprašytas taisykles.

Apie pakeitimus informuosime Jus, Svetainėse paskelbdami atnaujintą Politikos redakciją. Dėl šios

priežasties rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėse, kuriose visada rasite

naujausią Politikos versiją.